روایت وزیر بهداشت داعش از نقش آمریکا در پیدایش این گروه در عراق

روایت وزیر بهداشت داعش از نقش آمریکا در پیدایش این گروه در عراق
«کفاح» وزیر بهداشت داعش که در ترکیه دستگیر شده، در مصاحبه‌ای از خودش، داعش و حمله آمریکا به عراق گفت.

روایت وزیر بهداشت داعش از نقش آمریکا در پیدایش این گروه در عراق

«کفاح» وزیر بهداشت داعش که در ترکیه دستگیر شده، در مصاحبه‌ای از خودش، داعش و حمله آمریکا به عراق گفت.
روایت وزیر بهداشت داعش از نقش آمریکا در پیدایش این گروه در عراق