روحانی روال دولت را تغییر دهد/تنها با تکیه بر داخل می‌توان بر مشکلات فائق آمد

روحانی روال دولت را تغییر دهد/تنها با تکیه بر داخل می‌توان بر مشکلات فائق آمد
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با تاکید بر اینکه تنها با تکیه بر داخل می‌توان بر مشکلات فائق آمد، گفت: آقای روحانی باید به وعده‌هایی که در انتخابات به مردم داده‌اند جامه عمل بپوشاند.

روحانی روال دولت را تغییر دهد/تنها با تکیه بر داخل می‌توان بر مشکلات فائق آمد

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با تاکید بر اینکه تنها با تکیه بر داخل می‌توان بر مشکلات فائق آمد، گفت: آقای روحانی باید به وعده‌هایی که در انتخابات به مردم داده‌اند جامه عمل بپوشاند.
روحانی روال دولت را تغییر دهد/تنها با تکیه بر داخل می‌توان بر مشکلات فائق آمد