روحانی چهار عضو جدید شورایعالی حفاظت محیط زیست را منصوب کرد

روحانی چهار عضو جدید شورایعالی حفاظت محیط زیست را منصوب کرد
با حکم رئیس جمهور، رضا مکنون، محمّدرضا تابش، مجید عباسپور و فرهاد دبیری به عضویت در شورای عالی حفاظت محیط زیست درآمدند.

روحانی چهار عضو جدید شورایعالی حفاظت محیط زیست را منصوب کرد

با حکم رئیس جمهور، رضا مکنون، محمّدرضا تابش، مجید عباسپور و فرهاد دبیری به عضویت در شورای عالی حفاظت محیط زیست درآمدند.
روحانی چهار عضو جدید شورایعالی حفاظت محیط زیست را منصوب کرد