روزهای سخت آغاز شده است/ مدعی سود پرسپولیس از داوری‌ها مدرک بدهد

روزهای سخت آغاز شده است/ مدعی سود پرسپولیس از داوری‌ها مدرک بدهد
کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در فضای مجازی حرف زدن راحت است اما اگر کسی مدرکی دارد که پرسپولیس از داوری‌ها سود کرده است، ارائه کند.

روزهای سخت آغاز شده است/ مدعی سود پرسپولیس از داوری‌ها مدرک بدهد

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در فضای مجازی حرف زدن راحت است اما اگر کسی مدرکی دارد که پرسپولیس از داوری‌ها سود کرده است، ارائه کند.
روزهای سخت آغاز شده است/ مدعی سود پرسپولیس از داوری‌ها مدرک بدهد