روزهای پُر فراز و نشیب «امور تربیتی»؛ از حذف تا احیا/ حضور ۸ «معاون پرورشی» در ۱۱ سال

روزهای پُر فراز و نشیب «امور تربیتی»؛ از حذف تا احیا/ حضور ۸ «معاون پرورشی» در ۱۱ سال
«امور تربیتی» از ابتدای انقلاب، سال‌های پرفراز و نشیبی را تجربه کرده است و در طول ۱۱ سال احیا، ۸ معاون پرورشی، سکان امور تربیتی را به دست گرفتند.

روزهای پُر فراز و نشیب «امور تربیتی»؛ از حذف تا احیا/ حضور ۸ «معاون پرورشی» در ۱۱ سال

«امور تربیتی» از ابتدای انقلاب، سال‌های پرفراز و نشیبی را تجربه کرده است و در طول ۱۱ سال احیا، ۸ معاون پرورشی، سکان امور تربیتی را به دست گرفتند.
روزهای پُر فراز و نشیب «امور تربیتی»؛ از حذف تا احیا/ حضور ۸ «معاون پرورشی» در ۱۱ سال