روزی ۱۲ ساعت کار می‌کردیم/ حاتمی‌کیا کارگردان ریسک‌پذیری است

روزی ۱۲ ساعت کار می‌کردیم/ حاتمی‌کیا کارگردان ریسک‌پذیری است
مهدی جعفری گفت: حاتمی‌کیا از جمله کارگردان‌هایی‌ست که همیشه ایده های سخت و اجراهای سخت‌تر در آثارش به چشم می خورد. هیچ روزی را به یاد ندارم که زیر ۱۲ ساعت در روز کار کرده باشیم.

روزی ۱۲ ساعت کار می‌کردیم/ حاتمی‌کیا کارگردان ریسک‌پذیری است

مهدی جعفری گفت: حاتمی‌کیا از جمله کارگردان‌هایی‌ست که همیشه ایده های سخت و اجراهای سخت‌تر در آثارش به چشم می خورد. هیچ روزی را به یاد ندارم که زیر ۱۲ ساعت در روز کار کرده باشیم.
روزی ۱۲ ساعت کار می‌کردیم/ حاتمی‌کیا کارگردان ریسک‌پذیری است