روز نحس قاچاقچی‌ها در تهران

روز نحس قاچاقچی‌ها در تهران
صبح امروز در عملیاتی هماهنگ بیش از 800 نقطه و محل دپوی کالای قاچاق در شهر تهران منهدم شد.

روز نحس قاچاقچی‌ها در تهران

صبح امروز در عملیاتی هماهنگ بیش از 800 نقطه و محل دپوی کالای قاچاق در شهر تهران منهدم شد.
روز نحس قاچاقچی‌ها در تهران