روسیه با ایران قرارداد نفتی امضا می‌کند

روسیه با ایران قرارداد نفتی امضا می‌کند
ایرنا گزارش داد: رئیس شرکت نفت لوک اویل روسیه ابراز امیدواری کرد که در طول 4 ماه آینده با ایران قراردادی برای بهره برداری از چند چاه نفتی امضا کند

روسیه با ایران قرارداد نفتی امضا می‌کند

ایرنا گزارش داد: رئیس شرکت نفت لوک اویل روسیه ابراز امیدواری کرد که در طول 4 ماه آینده با ایران قراردادی برای بهره برداری از چند چاه نفتی امضا کند
روسیه با ایران قرارداد نفتی امضا می‌کند