روسیه با فضاسازی غربی‌ها علیه ایران در شورای امنیت مخالفت کرد

روسیه با فضاسازی غربی‌ها علیه ایران در شورای امنیت مخالفت کرد
نماینده روسیه در سازمان ملل با فضاسازی‌ شورای امنیت علیه ایران در قطعنامه تحریمی یمن مخالفت کرد.

روسیه با فضاسازی غربی‌ها علیه ایران در شورای امنیت مخالفت کرد

نماینده روسیه در سازمان ملل با فضاسازی‌ شورای امنیت علیه ایران در قطعنامه تحریمی یمن مخالفت کرد.
روسیه با فضاسازی غربی‌ها علیه ایران در شورای امنیت مخالفت کرد