روسیه 120 جاسوس را در سال 2017 محاکمه کرده است

روسیه 120 جاسوس را در سال 2017 محاکمه کرده است
با آغاز سال 2018 منابع امنیتی در روسیه اعلام کردند این کشور سال گذشته 120 نفر را به جرم جاسوسی دادگاه کرده است.

روسیه 120 جاسوس را در سال 2017 محاکمه کرده است

با آغاز سال 2018 منابع امنیتی در روسیه اعلام کردند این کشور سال گذشته 120 نفر را به جرم جاسوسی دادگاه کرده است.
روسیه 120 جاسوس را در سال 2017 محاکمه کرده است