رویترز: موگابه با کناره‌گیری از قدرت موافقت کرد

رویترز: موگابه با کناره‌گیری از قدرت موافقت کرد
خبرگزاری رویترز می‌گوید رئیس‌جمهور 93 ساله زیمباوه که برای برکناری از سوی ارتشی‌ها تحت فشار است، با کناره‌گیری از قدرت موافقت کرده و در حال نوشتن متن بیانیه استعفانامه خود است.

رویترز: موگابه با کناره‌گیری از قدرت موافقت کرد

خبرگزاری رویترز می‌گوید رئیس‌جمهور 93 ساله زیمباوه که برای برکناری از سوی ارتشی‌ها تحت فشار است، با کناره‌گیری از قدرت موافقت کرده و در حال نوشتن متن بیانیه استعفانامه خود است.
رویترز: موگابه با کناره‌گیری از قدرت موافقت کرد