رویترز: پیروزی‌های حزب‌الله برای اسرائیل دردسرساز است

رویترز: پیروزی‌های حزب‌الله برای اسرائیل دردسرساز است
خبرگزاری رویترز با اشاره به نقش حزب‌الله در شکست داعش در سوریه و عراق نوشت: پیروزی‌های حزب‌الله برای اسرائیل دردسر ساز است.

رویترز: پیروزی‌های حزب‌الله برای اسرائیل دردسرساز است

خبرگزاری رویترز با اشاره به نقش حزب‌الله در شکست داعش در سوریه و عراق نوشت: پیروزی‌های حزب‌الله برای اسرائیل دردسر ساز است.
رویترز: پیروزی‌های حزب‌الله برای اسرائیل دردسرساز است