روی خوش نفت به بودجه 95/پروژه های عمرانی امسال نفس می کشند

روی خوش نفت به بودجه 95/پروژه های عمرانی امسال نفس می کشند
کار بررسی بودجه سال 95 کل کشور که به پایان رسید،حالا این جدول درآمدها و هزینه هاست که پیش روی دولت قرار گرفته تا دخل و خرج روزانه کشور را تنظیم کند.

روی خوش نفت به بودجه 95/پروژه های عمرانی امسال نفس می کشند

کار بررسی بودجه سال 95 کل کشور که به پایان رسید،حالا این جدول درآمدها و هزینه هاست که پیش روی دولت قرار گرفته تا دخل و خرج روزانه کشور را تنظیم کند.
روی خوش نفت به بودجه 95/پروژه های عمرانی امسال نفس می کشند

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

خرم خبر