رژیم صهیونیستی به سازمان ملل: به جای تلف کردن وقت درباره ما روی ایران تمرکز کنید

رژیم صهیونیستی به سازمان ملل: به جای تلف کردن وقت درباره ما روی ایران تمرکز کنید
نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد رأی‌گیری‌ها در این سازمان درباره رژیم اسرائیل را اتلاف وقت دانست و خواستار تمرکز بر روی ایران شد.

رژیم صهیونیستی به سازمان ملل: به جای تلف کردن وقت درباره ما روی ایران تمرکز کنید

نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد رأی‌گیری‌ها در این سازمان درباره رژیم اسرائیل را اتلاف وقت دانست و خواستار تمرکز بر روی ایران شد.
رژیم صهیونیستی به سازمان ملل: به جای تلف کردن وقت درباره ما روی ایران تمرکز کنید