زلزله پل‌سفید خسارتی نداشت/ ضرورت استفاده از امکانات زمستانی در جاده‌ها

زلزله پل‌سفید خسارتی نداشت/ ضرورت استفاده از امکانات زمستانی در جاده‌ها
فرماندار سوادکوه با اشاره به اینکه زلزله پل‌سفید خسارتی نداشت از ضرورت استفاده از امکانات زمستانی برای استفاده در جاده‌های سوادکوه خبر‌ داد.

زلزله پل‌سفید خسارتی نداشت/ ضرورت استفاده از امکانات زمستانی در جاده‌ها

فرماندار سوادکوه با اشاره به اینکه زلزله پل‌سفید خسارتی نداشت از ضرورت استفاده از امکانات زمستانی برای استفاده در جاده‌های سوادکوه خبر‌ داد.
زلزله پل‌سفید خسارتی نداشت/ ضرورت استفاده از امکانات زمستانی در جاده‌ها