زمان آن رسیده که روند اعتماد به ایران متوقف شود

زمان آن رسیده که روند اعتماد به ایران متوقف شود
تحلیلگران آمریکایی عنوان کردند که سخنان ایران در زمینه خروج از توافق تنها تلاشی برای گرفتن امتیاز بیشتر اقتصادی از آمریکاست.

زمان آن رسیده که روند اعتماد به ایران متوقف شود

تحلیلگران آمریکایی عنوان کردند که سخنان ایران در زمینه خروج از توافق تنها تلاشی برای گرفتن امتیاز بیشتر اقتصادی از آمریکاست.
زمان آن رسیده که روند اعتماد به ایران متوقف شود

بازار بورس