زنجان در رتبه 11 سرمایه‌گذاری‌های صنعتی قرار می‌گیرد

زنجان در رتبه 11 سرمایه‌گذاری‌های صنعتی قرار می‌گیرد
با ارتقا میزان حجم سرمایه گذاری صنعتی این استان، زنجان در رتبه 11 کشوری قرار گرفت.

زنجان در رتبه 11 سرمایه‌گذاری‌های صنعتی قرار می‌گیرد

با ارتقا میزان حجم سرمایه گذاری صنعتی این استان، زنجان در رتبه 11 کشوری قرار گرفت.
زنجان در رتبه 11 سرمایه‌گذاری‌های صنعتی قرار می‌گیرد