ساختمان دانشکده خبر آتش نگرفته است

ساختمان دانشکده خبر آتش نگرفته است
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران گفت: در قسمت زیرزمین ساختمان دانشکده خبر دود گرفتگی جزئی اتفاق افتاده بود.

ساختمان دانشکده خبر آتش نگرفته است

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران گفت: در قسمت زیرزمین ساختمان دانشکده خبر دود گرفتگی جزئی اتفاق افتاده بود.
ساختمان دانشکده خبر آتش نگرفته است