سازمان ملل کشتار مسلمانان روهینگیا را هشدار دهنده توصیف کرد

سازمان ملل کشتار مسلمانان روهینگیا را هشدار دهنده توصیف کرد
سازمان ملل براساس گزارش‌های تازه منتشر شده از کشتار مسلمانان روهینگیا، این وضعیت را نگران کننده و هشدار دهنده خواند.

سازمان ملل کشتار مسلمانان روهینگیا را هشدار دهنده توصیف کرد

سازمان ملل براساس گزارش‌های تازه منتشر شده از کشتار مسلمانان روهینگیا، این وضعیت را نگران کننده و هشدار دهنده خواند.
سازمان ملل کشتار مسلمانان روهینگیا را هشدار دهنده توصیف کرد