سال ۸۸ می‌خواستند ما را به سرنوشت امروز سوریه دچار کنند

سال ۸۸ می‌خواستند ما را به سرنوشت امروز سوریه دچار کنند
معاون مطبوعاتی دولت دهم گفت: کسانی که امروز قصد فضاسازی دارند بدانند در سال 88 بدترین خیانت‌ها به کشور اعمال شد، قرار بود اتفاقاتی که امروز در سوریه در حال افتادن است سال 88 قرار بود در ایران رقم بخورد که این فتنه مدیریت شد.

سال ۸۸ می‌خواستند ما را به سرنوشت امروز سوریه دچار کنند

معاون مطبوعاتی دولت دهم گفت: کسانی که امروز قصد فضاسازی دارند بدانند در سال 88 بدترین خیانت‌ها به کشور اعمال شد، قرار بود اتفاقاتی که امروز در سوریه در حال افتادن است سال 88 قرار بود در ایران رقم بخورد که این فتنه مدیریت شد.
سال ۸۸ می‌خواستند ما را به سرنوشت امروز سوریه دچار کنند

فروش بک لینک