سامانه پایش اطلاعات کشور افتتاح شد

سامانه پایش اطلاعات کشور افتتاح شد
سامانه پایش اطلاعات کشور «پاک» در راستای شفافیت اطلاعاتی و ارایه تصویر واقع‌گرایانه از عملکرد دستگاه‌های دولتی با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور رونمایی شد.

سامانه پایش اطلاعات کشور افتتاح شد

سامانه پایش اطلاعات کشور «پاک» در راستای شفافیت اطلاعاتی و ارایه تصویر واقع‌گرایانه از عملکرد دستگاه‌های دولتی با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور رونمایی شد.
سامانه پایش اطلاعات کشور افتتاح شد