سایت ثبتارش ۶ روز قطع می‌شود

سایت ثبتارش ۶ روز قطع می‌شود
سایت ثبتارش به مدت 6 روز از تاریخ 18 تا 23 بهمن ماه 96 برای حل پاره ای مشکلات فنی و ارتقا از دسترس کاربران خارج می‌شود.

سایت ثبتارش ۶ روز قطع می‌شود

سایت ثبتارش به مدت 6 روز از تاریخ 18 تا 23 بهمن ماه 96 برای حل پاره ای مشکلات فنی و ارتقا از دسترس کاربران خارج می‌شود.
سایت ثبتارش ۶ روز قطع می‌شود