سخنگوی وزارت خارجه به مدیرعامل جدید خبرگزاری فارس تبریک گفت

سخنگوی وزارت خارجه به مدیرعامل جدید خبرگزاری فارس تبریک گفت
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پیامی انتصاب پیام تیرانداز به سمت مدیرعاملی خبرگزاری فارس را تبریک گفت.

سخنگوی وزارت خارجه به مدیرعامل جدید خبرگزاری فارس تبریک گفت

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پیامی انتصاب پیام تیرانداز به سمت مدیرعاملی خبرگزاری فارس را تبریک گفت.
سخنگوی وزارت خارجه به مدیرعامل جدید خبرگزاری فارس تبریک گفت