سخنی با سخنگوی ملت

سخنی با سخنگوی ملت
آقای رئیس جمهور نمی‌تواند تا صدایی از جایی برخاست بگوید شما «کم عقل »، «کم سواد»،‌ «افراطی»،‌ «کاسب تحریم»، « جیب ‌بر»، « بیکار»، «متوهم»، « دین نشناس»، « فاسد»، « عصرحجری»، «حسود»، «کودک»، «هوچی باز»، «تازه به دوران رسیده» و … هستید.

سخنی با سخنگوی ملت

آقای رئیس جمهور نمی‌تواند تا صدایی از جایی برخاست بگوید شما «کم عقل »، «کم سواد»،‌ «افراطی»،‌ «کاسب تحریم»، « جیب ‌بر»، « بیکار»، «متوهم»، « دین نشناس»، « فاسد»، « عصرحجری»، «حسود»، «کودک»، «هوچی باز»، «تازه به دوران رسیده» و … هستید.
سخنی با سخنگوی ملت