سرباز فداکار وطن یا «سید یزدی»/ چرا حسین مکی دعوت آمریکایی‌ها را نپذیرفت

سرباز فداکار وطن یا «سید یزدی»/ چرا حسین مکی دعوت آمریکایی‌ها را نپذیرفت
زیرا حاضر نبودم من(حسین مکی) که وکیل مردم تهران هستم خون بهای موکلین خود را که در آن واقعه(30 تیر) خونین شربت شهادت نوشیده بودند با چهار هفته میهمانی (در آمریکا) از بین ببرم.

سرباز فداکار وطن یا «سید یزدی»/ چرا حسین مکی دعوت آمریکایی‌ها را نپذیرفت

زیرا حاضر نبودم من(حسین مکی) که وکیل مردم تهران هستم خون بهای موکلین خود را که در آن واقعه(30 تیر) خونین شربت شهادت نوشیده بودند با چهار هفته میهمانی (در آمریکا) از بین ببرم.
سرباز فداکار وطن یا «سید یزدی»/ چرا حسین مکی دعوت آمریکایی‌ها را نپذیرفت