سردار صفوی: دخالت ترکیه در شمال عراق و سوریه محقق شده است

سردار صفوی: دخالت ترکیه در شمال عراق و سوریه محقق شده است
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: ترکیه به دنبال منافع است اما معلوم نیست که بتواند به این منافع دسترسی پیدا کند.

سردار صفوی: دخالت ترکیه در شمال عراق و سوریه محقق شده است

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: ترکیه به دنبال منافع است اما معلوم نیست که بتواند به این منافع دسترسی پیدا کند.
سردار صفوی: دخالت ترکیه در شمال عراق و سوریه محقق شده است

دانلود بیتالک