سردار مهدی ظفری: دفاع مقدس، یک افتخار ملی است

سردار مهدی ظفری: دفاع مقدس، یک افتخار ملی است
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس یک میراث ملی مذهبی و یک افتخار ملی است و ما میراث این افتخار غیر قابل تکرار هستیم بنابراین باید ابعاد این حماسه به نسل جدید جامعه منتقل شود

سردار مهدی ظفری: دفاع مقدس، یک افتخار ملی است

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس یک میراث ملی مذهبی و یک افتخار ملی است و ما میراث این افتخار غیر قابل تکرار هستیم بنابراین باید ابعاد این حماسه به نسل جدید جامعه منتقل شود
سردار مهدی ظفری: دفاع مقدس، یک افتخار ملی است

اسکای نیوز