سرهنگی: خاطرات مقدمه شناخت جنگ است/ محافظی که امام(ره) را خنداند

سرهنگی: خاطرات مقدمه شناخت جنگ است/ محافظی که امام(ره) را خنداند
مرتضی سرهنگی گفت: خاطرات مقدمه شناخت جنگ است چرا که یا باید جنگ را دید و یا درباره آن خواند. خاطرات نزدیک‌ترین روایت به جنگ است و مردمی‌ترین ادبیات که در دنیا خوانده می‌شود همین ادبیات است.

سرهنگی: خاطرات مقدمه شناخت جنگ است/ محافظی که امام(ره) را خنداند

مرتضی سرهنگی گفت: خاطرات مقدمه شناخت جنگ است چرا که یا باید جنگ را دید و یا درباره آن خواند. خاطرات نزدیک‌ترین روایت به جنگ است و مردمی‌ترین ادبیات که در دنیا خوانده می‌شود همین ادبیات است.
سرهنگی: خاطرات مقدمه شناخت جنگ است/ محافظی که امام(ره) را خنداند