سریال ستارخان روایتی از قهرمان آزادیخواهی آذربایجان/ اقدام قابل تقدیر کارگردان و تهیه‌کننده سریال ستارخان برای ورود به حوزه تاریخ آذربایجان

سریال ستارخان روایتی از قهرمان آزادیخواهی آذربایجان/ اقدام قابل تقدیر کارگردان و تهیه‌کننده سریال ستارخان برای ورود به حوزه تاریخ آذربایجان
عضو شورای اسلامی شهر تبریز، سریال ستارخان را روایتی از قهرمان آزادیخواهی و ورود به حوزه تاریخ آذربایجان ارزیابی کرد.

سریال ستارخان روایتی از قهرمان آزادیخواهی آذربایجان/ اقدام قابل تقدیر کارگردان و تهیه‌کننده سریال ستارخان برای ورود به حوزه تاریخ آذربایجان

عضو شورای اسلامی شهر تبریز، سریال ستارخان را روایتی از قهرمان آزادیخواهی و ورود به حوزه تاریخ آذربایجان ارزیابی کرد.
سریال ستارخان روایتی از قهرمان آزادیخواهی آذربایجان/ اقدام قابل تقدیر کارگردان و تهیه‌کننده سریال ستارخان برای ورود به حوزه تاریخ آذربایجان