«سعد الحریری» از استعفا تا انصراف؛ چرا حریری تجدیدنظر کرد؟

«سعد الحریری» از استعفا تا انصراف؛ چرا حریری تجدیدنظر کرد؟
طبق اعلام مقامات لبنانی، سعد الحریری در شرایطی لبنان را ترک و سپس از پست خود استعفا داد که درست در همین زمان، قرار انجام چندین ملاقات با مقامات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی ازجمله رئیس صندوق بین‌المللی پول، در جدول برنامه ریزی کاری وی پیش بینی شده بود.

«سعد الحریری» از استعفا تا انصراف؛ چرا حریری تجدیدنظر کرد؟

طبق اعلام مقامات لبنانی، سعد الحریری در شرایطی لبنان را ترک و سپس از پست خود استعفا داد که درست در همین زمان، قرار انجام چندین ملاقات با مقامات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی ازجمله رئیس صندوق بین‌المللی پول، در جدول برنامه ریزی کاری وی پیش بینی شده بود.
«سعد الحریری» از استعفا تا انصراف؛ چرا حریری تجدیدنظر کرد؟