«سعد الحریری» مصر را به مقصد لبنان ترک کرد

«سعد الحریری» مصر را به مقصد لبنان ترک کرد
نخست‎وزیر مستعفی لبنان سه شنبه شب پس از دیدار با رئیس جمهور مصر، قاهره را به سمت بیروت ترک کرد.

«سعد الحریری» مصر را به مقصد لبنان ترک کرد

نخست‎وزیر مستعفی لبنان سه شنبه شب پس از دیدار با رئیس جمهور مصر، قاهره را به سمت بیروت ترک کرد.
«سعد الحریری» مصر را به مقصد لبنان ترک کرد