سفیر روسیه در لبنان: حامیان طرح سقوط سوریه، شکست خوردند

سفیر روسیه در لبنان: حامیان طرح سقوط سوریه، شکست خوردند
سفیر روسیه در لبنان ضمن تأکید بر موضع این کشور در قبال سوریه، تصریح کرد تمام کسانی که طرح سقوط سوریه را مطرح کردند، در این موضوع شکست خوردند.

سفیر روسیه در لبنان: حامیان طرح سقوط سوریه، شکست خوردند

سفیر روسیه در لبنان ضمن تأکید بر موضع این کشور در قبال سوریه، تصریح کرد تمام کسانی که طرح سقوط سوریه را مطرح کردند، در این موضوع شکست خوردند.
سفیر روسیه در لبنان: حامیان طرح سقوط سوریه، شکست خوردند