سنای آمریکا امشب تمدید تحریم‌های ایران را به رأی می‌گذارد

سنای آمریکا امشب تمدید تحریم‌های ایران را به رأی می‌گذارد
دفتر اطلاع‌رسانی سنا اعلام کرد طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران امشب به رأی گذاشته می‌شود.

سنای آمریکا امشب تمدید تحریم‌های ایران را به رأی می‌گذارد

دفتر اطلاع‌رسانی سنا اعلام کرد طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران امشب به رأی گذاشته می‌شود.
سنای آمریکا امشب تمدید تحریم‌های ایران را به رأی می‌گذارد