سنای ایالت فلوریدا قانونی برای مسلح کردن کارکنان مدارس تصویب کرد

سنای ایالت فلوریدا قانونی برای مسلح کردن کارکنان مدارس تصویب کرد
مجلس سنای ایالت فلوریدا بامداد پنجشنبه طرحی را به تصویب رساند که خواستار مسلح کردن برخی از کارکنان مدارس برای جلوگیری از وقوع تیراندازی‌های مرگبار در مدارس است.

سنای ایالت فلوریدا قانونی برای مسلح کردن کارکنان مدارس تصویب کرد

مجلس سنای ایالت فلوریدا بامداد پنجشنبه طرحی را به تصویب رساند که خواستار مسلح کردن برخی از کارکنان مدارس برای جلوگیری از وقوع تیراندازی‌های مرگبار در مدارس است.
سنای ایالت فلوریدا قانونی برای مسلح کردن کارکنان مدارس تصویب کرد