سوئد از احتمال رأی‌گیری درباره قطعنامه آتش‌بس در غوطه شرقی خبر داد

سوئد از احتمال رأی‌گیری درباره قطعنامه آتش‌بس در غوطه شرقی خبر داد
نماینده سوئد در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ابرازامیدواری کرد اعضای شورای امنیت در روزهای آینده بر سر پیش‌نویس قطعنامه‌ای که خواستار برقراری آتش‌بس در سوریه است، رأی‌گیری کنند.

سوئد از احتمال رأی‌گیری درباره قطعنامه آتش‌بس در غوطه شرقی خبر داد

نماینده سوئد در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ابرازامیدواری کرد اعضای شورای امنیت در روزهای آینده بر سر پیش‌نویس قطعنامه‌ای که خواستار برقراری آتش‌بس در سوریه است، رأی‌گیری کنند.
سوئد از احتمال رأی‌گیری درباره قطعنامه آتش‌بس در غوطه شرقی خبر داد