سوریان با شکست مقابل حریف قزاق از المپیک کنار رفت

سوریان با شکست مقابل حریف قزاق از المپیک کنار رفت
فرنگی‌کار وزن ۵۹ کیلوگرم کشتی فرنگی کشورمان در بازی‌های المپیک در نخستین دیدارش در گروه شانس مجدد مغلوب حریف قزاق شد و از گردونه المپیک کنار رفت.

سوریان با شکست مقابل حریف قزاق از المپیک کنار رفت

فرنگی‌کار وزن ۵۹ کیلوگرم کشتی فرنگی کشورمان در بازی‌های المپیک در نخستین دیدارش در گروه شانس مجدد مغلوب حریف قزاق شد و از گردونه المپیک کنار رفت.
سوریان با شکست مقابل حریف قزاق از المپیک کنار رفت

قرآن