سونامی سرطان در ایران شایعه است

سونامی سرطان در ایران شایعه است
معاون تحقیقات و فن‌آوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سونامی سرطان در ایران به دلیل پیشگیری‌های انجام‌شده وجود ندارد و شایعی بیش نیست.

سونامی سرطان در ایران شایعه است

معاون تحقیقات و فن‌آوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سونامی سرطان در ایران به دلیل پیشگیری‌های انجام‌شده وجود ندارد و شایعی بیش نیست.
سونامی سرطان در ایران شایعه است
MIT License