سیدی: داستان «مغزهای کوچک زنگ زده» واقعی نیست/ محمدزاده: ریتم شخصیت‌هایی که بازی کردم متفاوت است

سیدی: داستان «مغزهای کوچک زنگ زده» واقعی نیست/ محمدزاده: ریتم شخصیت‌هایی که بازی کردم متفاوت است
هومن سیدی در نشست رسانه‌ای فیلم سینمایی «مغزهای کوچک زنگ زده» گفت: داستان برگرفته از زندگی خاصی که واقعیت داشته باشد نیست، زمان ساخت مکان‌های مشابه را می‌دیدیم.

سیدی: داستان «مغزهای کوچک زنگ زده» واقعی نیست/ محمدزاده: ریتم شخصیت‌هایی که بازی کردم متفاوت است

هومن سیدی در نشست رسانه‌ای فیلم سینمایی «مغزهای کوچک زنگ زده» گفت: داستان برگرفته از زندگی خاصی که واقعیت داشته باشد نیست، زمان ساخت مکان‌های مشابه را می‌دیدیم.
سیدی: داستان «مغزهای کوچک زنگ زده» واقعی نیست/ محمدزاده: ریتم شخصیت‌هایی که بازی کردم متفاوت است