سید حسن نصرالله: نامزدهای حزب الله در انتخابات پارلمانی را اعلام خواهیم کرد

سید حسن نصرالله: نامزدهای حزب الله در انتخابات پارلمانی را اعلام خواهیم کرد
دبیرکل حزب الله لبنان امروز طی سخنانی اعلام کرد که اسامی نامزدهای حزب الله در انتخابات پارلمانی آینده لبنان را اعلام خواهد کرد.

سید حسن نصرالله: نامزدهای حزب الله در انتخابات پارلمانی را اعلام خواهیم کرد

دبیرکل حزب الله لبنان امروز طی سخنانی اعلام کرد که اسامی نامزدهای حزب الله در انتخابات پارلمانی آینده لبنان را اعلام خواهد کرد.
سید حسن نصرالله: نامزدهای حزب الله در انتخابات پارلمانی را اعلام خواهیم کرد