سیزدهمین روز هوای پاک تهران/ شاخص کیفیت هوای پایتخت؛ ۴۶

سیزدهمین روز هوای پاک تهران/ شاخص کیفیت هوای پایتخت؛ ۴۶
تهران سیزدهمین روز هوای پاک خود را سال ۹۵ پشت سر گذاشته است

سیزدهمین روز هوای پاک تهران/ شاخص کیفیت هوای پایتخت؛ ۴۶

تهران سیزدهمین روز هوای پاک خود را سال ۹۵ پشت سر گذاشته است
سیزدهمین روز هوای پاک تهران/ شاخص کیفیت هوای پایتخت؛ ۴۶