سیل در 14 استان ایران/ دلایل طغیان آب و خسارات‌هایش/ سیلاب‌ها برای زندگی تالاب‌های روبه‌مرگ مفیدند؟

سیل در 14 استان ایران/ دلایل طغیان آب و خسارات‌هایش/ سیلاب‌ها برای زندگی تالاب‌های روبه‌مرگ مفیدند؟
بارش سه روزه باران در غرب و جنوب‌غرب کشور اگر چه قربانی بالایی نداشت اما خسارات زیادی را به بخش باغی، کشاورزی و مسکونی وارد کرد.

سیل در 14 استان ایران/ دلایل طغیان آب و خسارات‌هایش/ سیلاب‌ها برای زندگی تالاب‌های روبه‌مرگ مفیدند؟

بارش سه روزه باران در غرب و جنوب‌غرب کشور اگر چه قربانی بالایی نداشت اما خسارات زیادی را به بخش باغی، کشاورزی و مسکونی وارد کرد.
سیل در 14 استان ایران/ دلایل طغیان آب و خسارات‌هایش/ سیلاب‌ها برای زندگی تالاب‌های روبه‌مرگ مفیدند؟