سینمای ما به امثال معتمدی احتیاج دارد

سینمای ما به امثال معتمدی احتیاج دارد
محمدحسین صفار هرندی گفت: «سوء‌تفاهم» در القای این مسأله مهم که عرصه اجتماعی واقعیت و مجاز بسیار به هم نزدیک شده‌اند، بسیار موفق بود.

سینمای ما به امثال معتمدی احتیاج دارد

محمدحسین صفار هرندی گفت: «سوء‌تفاهم» در القای این مسأله مهم که عرصه اجتماعی واقعیت و مجاز بسیار به هم نزدیک شده‌اند، بسیار موفق بود.
سینمای ما به امثال معتمدی احتیاج دارد