شائبه عمدی بودن بحران برف برای ایجاد نارضایتی در مردم

شائبه عمدی بودن بحران برف برای ایجاد نارضایتی در مردم
یک نماینده مجلس گفت: ما احساس می‌کنیم شائبه عمدی در اجاد مشکل در بحران برف اخیر در کار بوده است.

شائبه عمدی بودن بحران برف برای ایجاد نارضایتی در مردم

یک نماینده مجلس گفت: ما احساس می‌کنیم شائبه عمدی در اجاد مشکل در بحران برف اخیر در کار بوده است.
شائبه عمدی بودن بحران برف برای ایجاد نارضایتی در مردم