شاهرودی: پرسپولیس گام بلندی به سوی قهرمانی برداشت/ سپاهان با ابراهیم‌زاده حرفی برای گفتن نداشت

شاهرودی: پرسپولیس گام بلندی به سوی قهرمانی برداشت/ سپاهان با ابراهیم‌زاده حرفی برای گفتن نداشت
یک پیشکسوت پرسپولیس گفت:‌ پرسپولیس با شکست سپاهان گام بلندی به سوی قهرمانی برداشت.

شاهرودی: پرسپولیس گام بلندی به سوی قهرمانی برداشت/ سپاهان با ابراهیم‌زاده حرفی برای گفتن نداشت

یک پیشکسوت پرسپولیس گفت:‌ پرسپولیس با شکست سپاهان گام بلندی به سوی قهرمانی برداشت.
شاهرودی: پرسپولیس گام بلندی به سوی قهرمانی برداشت/ سپاهان با ابراهیم‌زاده حرفی برای گفتن نداشت