شاگرد نانوا به علت قبول1367 سکه مهریه ، راهی زندان شد

شاگرد نانوا به علت قبول1367 سکه مهریه ، راهی زندان شد
مدیر عامل ستاد دیه استان همدان گفت: کارگر جوان و 35 ساله نانوایی به علت ناتوانی در پرداخت مهریه یک هزار و 367 سکه ای سر از زندان درآورد تا دیگر فکر عاشقی به سرش نزند.

شاگرد نانوا به علت قبول1367 سکه مهریه ، راهی زندان شد

مدیر عامل ستاد دیه استان همدان گفت: کارگر جوان و 35 ساله نانوایی به علت ناتوانی در پرداخت مهریه یک هزار و 367 سکه ای سر از زندان درآورد تا دیگر فکر عاشقی به سرش نزند.
شاگرد نانوا به علت قبول1367 سکه مهریه ، راهی زندان شد

موزیک جوان