شباهت‌ها و تفاوت‌های امام و شهید مدرس/زیرکی و فراست مدرس امام را جذب کرد

شباهت‌ها و تفاوت‌های امام و شهید مدرس/زیرکی و فراست مدرس امام را جذب کرد
اگر به سخنرانی‌ها و آثار امام دقت کنید، ملاحظه می‌کنید که امام هیچگاه به شیوه‌های مبارزاتی مدرس اشاره نمی‌کنند، بلکه صراحت لهجه، اخلاص، فراست، هوشیاری و زرنگی مدرس برای امام جاذبه داشت.

شباهت‌ها و تفاوت‌های امام و شهید مدرس/زیرکی و فراست مدرس امام را جذب کرد

اگر به سخنرانی‌ها و آثار امام دقت کنید، ملاحظه می‌کنید که امام هیچگاه به شیوه‌های مبارزاتی مدرس اشاره نمی‌کنند، بلکه صراحت لهجه، اخلاص، فراست، هوشیاری و زرنگی مدرس برای امام جاذبه داشت.
شباهت‌ها و تفاوت‌های امام و شهید مدرس/زیرکی و فراست مدرس امام را جذب کرد