شب نحس کاروان ایران کامل شد؛ بهداد اوت کرد/ سرقت مدال در شب تاریک ریو

شب نحس کاروان ایران کامل شد؛ بهداد اوت کرد/ سرقت مدال در شب تاریک ریو
بهداد سلیمی در پایان حرکت دوضرب و مجموع دسته ۱۰۵+ کیلوگرم وزنه‌برداری بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو به مدال دست نیافت.

شب نحس کاروان ایران کامل شد؛ بهداد اوت کرد/ سرقت مدال در شب تاریک ریو

بهداد سلیمی در پایان حرکت دوضرب و مجموع دسته ۱۰۵+ کیلوگرم وزنه‌برداری بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو به مدال دست نیافت.
شب نحس کاروان ایران کامل شد؛ بهداد اوت کرد/ سرقت مدال در شب تاریک ریو

دانلود نرم افزار جدید