شروط استاندار تهران برای موافقت با اجرای طرح ترافیک در تهران

شروط استاندار تهران برای موافقت با اجرای طرح ترافیک در تهران
استاندار تهران گفت: اگر طرح ترافیک جدید موجب کاهش آلودگی هوا و همینطور کاهش ترافیک شود موافق اجرای طرح ترافیک جدید در تهران هستم.

شروط استاندار تهران برای موافقت با اجرای طرح ترافیک در تهران

استاندار تهران گفت: اگر طرح ترافیک جدید موجب کاهش آلودگی هوا و همینطور کاهش ترافیک شود موافق اجرای طرح ترافیک جدید در تهران هستم.
شروط استاندار تهران برای موافقت با اجرای طرح ترافیک در تهران