شروط وزیر رفاه برای بیمه شدن 6 میلیون ایرانی

شروط وزیر رفاه برای بیمه شدن 6 میلیون ایرانی
وزیر رفاه گفت: 15 میلیون نفر در کشور دفترچه بیمه دارند در حالی که 23 میلیون نفر نیروی کار داریم و این فاصله موجود، همان مشاغل غیررسمی است که باید به نحوی بیمه شوند و در گام اول به 3 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

شروط وزیر رفاه برای بیمه شدن 6 میلیون ایرانی

وزیر رفاه گفت: 15 میلیون نفر در کشور دفترچه بیمه دارند در حالی که 23 میلیون نفر نیروی کار داریم و این فاصله موجود، همان مشاغل غیررسمی است که باید به نحوی بیمه شوند و در گام اول به 3 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
شروط وزیر رفاه برای بیمه شدن 6 میلیون ایرانی