شعر گویاترین قالب انتقال پیام و فرهنگ/تشکیل دبیرخانه دائمی شعر در اصفهان

شعر گویاترین قالب انتقال پیام و فرهنگ/تشکیل دبیرخانه دائمی شعر در اصفهان
دبیر جشنواره آیینی ۷۲ خط اشک، بسط و گسترش شهر آیینی در میان نخبگان را از اهداف این همایش سالیانه برشمرد و گفت: به زودی دبیرخانه دائمی شعر آیینی در اصفهان تشکیل می شود.

شعر گویاترین قالب انتقال پیام و فرهنگ/تشکیل دبیرخانه دائمی شعر در اصفهان

دبیر جشنواره آیینی ۷۲ خط اشک، بسط و گسترش شهر آیینی در میان نخبگان را از اهداف این همایش سالیانه برشمرد و گفت: به زودی دبیرخانه دائمی شعر آیینی در اصفهان تشکیل می شود.
شعر گویاترین قالب انتقال پیام و فرهنگ/تشکیل دبیرخانه دائمی شعر در اصفهان